สถิติการส่งออก (Export)

  

สถิติการส่งออกข้าว (รวม) ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2561

ปริมาณ : กก. ,มูลค่า : บาท
เดือน
Month
2556
2013
2557
2014
2558
2015
2559
2016
2560
2017
2561
2018
มูลค่าเฉลี่ย
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
ปริมาณ
Quantity
มูลค่า
Value
มกราคม
January
580,982,495 12,486,924,568 696,557,744 12,372,308,145 608,503,608 10,887,559,496 1,030,307,293 15,609,706,763 823,901,699 12,330,063,561 972,058,634 15,501,355,893 13,197,986,404
กุมภาพันธ์
February
427,109,343 9,432,103,548 709,833,011 12,233,526,496 732,151,200 11,966,412,270 836,931,689 13,355,532,050 915,036,338 13,779,630,107 953,029,517