มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าทั้งหมดรายเดือน

  

มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าทั้งหมดรายเดือน ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2560

มูลค่า : ล้านบาท
เดือน
Month
2558
2015
2559
2016
2560
2017
ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า ส่งออก นำเข้า
มกราคม
January
563,090 583,267 562,748 561,871 609,359 586,015
กุมภาพันธ์
February
557,940 552,065 683,420 510,320 646,217 594,547
มีนาคม
March
610,463 568,390 678,144 578,497 726,299 671,745
เมษายน
April
548,206 572,284 542,074 521,215 581,622 582,426
พฤษภาคม
May
592,417 520,570 614,455 564,312 681,051 650,591
มิถุนายน
June
603,058 605,190 642,599 578,428 688,304 630,864
กรกฎาคม
July
608,589 590,211 596,639 568,955 636,157 646,798
สิงหาคม
August
604,319 586,459 651,391 585,713 711,995 642,226
กันยายน
September
665,537 573,178 668,163 585,304 720,914 614,963
ตุลาคม
October
661,143 593,171 613,246 612,073 657,304 658,785
พฤศจิกายน
November
602,018 598,484 657,541 608,756 705,102 650,968
ธันวาคม
December
608,942 562,810 640,284 612,743 641,943 657,190
รวม/Total 7,225,723 6,906,078 7,550,704 6,888,187 8,006,265 7,587,118
(ข้อมูลการส่งออก รวม re-export)