คำชี้แจง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำข้อมูลปริมาณและมูลค่าสินค้าเกษตรไทยส่งออกและนำเข้า โดยรวบรวมข้อมูลการส่งออกและนำเข้าของไทยจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลังแล้วเลือกเฉพาะรายการรหัสฮาร์โมไนซ์ที่เป็นสินค้าเกษตร นำมาจัดกลุ่มข้อมูลให้ตรงกับความต้องการใช้งานทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการให้บริการแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำระบบให้บริการเพื่อสืบค้นจากฐานข้อมูล มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้สะดวกและรวดเร็วตรงเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งยังมีเอกสารสถิติการค้าไทยกับต่างประเทศให้ดาวน์โหลด
สถิติการส่งออก (Export)
สถิติการนำเข้า (Import)
มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรรายเดือน
มูลค่าส่งออกและนำเข้าสินค้าทั้งหมดรายเดือน
การค้าไทยกับต่างประเทศ
โครงสร้างกลุ่มสินค้า